INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH – RODO

Szanowni Państwo,

Dnia 25 maja 2018 roku zaczęło obowiązywać nowe rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich informacji oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (nazwa RODO).

Z uwagi na powyższe PST OST SPED Sp. z o.o. informuje Państwa, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest: PST OST SPED Sp. z o.o. ul. Magazynowa 5a, 62-023 Gądki, NIP 7780048114, Regon 008491440, KRS 0000090245, Sąd Rejestrowy: Sąd Rejonowy w Poznaniu Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, kapitał zakładowy: 6.000.000 PLN;
 2. Z Administratorem można kontaktować się pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Inspektor Ochrony Danych PST OST SPED  ul. Powstańców Wlkp. 1-5 , 62-800 Kalisz lub e-mail: iod@ostsped.pl;
 3. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora;
 4. Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Spółkę polegają na oferowaniu klientom usług, które przede wszystkim przyczyniają się do zwiększenia stabilności i bezpieczeństwa obrotu gospodarczego;
 5. Dane osobowe są przetwarzane ręcznie oraz automatycznie;
 6. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe w zakresie, w jakim są one udostępniane przez źródła publicznie, tj. m.in. z  Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEiDG);
 7. Dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnione na mocy przepisów prawa;
 8. Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
 9. Administrator dokłada wszelkich starań, aby przechowywanym danym osobowym zapewnić środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami;
 10. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:
 • żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych,
 • żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
 • żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych,
 • żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
 • przenoszenia Pani/Pana danych osobowych,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego;

 

Z powyższych praw można skorzystać poprzez kontakt e-mailowy pod adresem iod@ostsped.pl lub kontakt pisemny : Inspektor Ochrony Danych PST OST SPED ul. Powstańców Wlkp. 1-5 62-800 Kalisz